Regulamin zakupu i gwarancji

1. "Carpatia"Artur Janas. z siedzibą 38-400 Krosno, ul. Bursaki 53, NIP684-133-7824 zwany dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość oraz sprawne działanie nowego produktu zgodnie ze standardami przewidzianymi dla danego rodzaju produktów, z zastrzeżeniem użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, w normalnych warunkach.

2. Podczas odbioru produktu w siedzibie Gwaranta lub w dniu dostarczenia produktu Kupujący zobowiązany jest sprawdzić opakowanie produktu pod kątem ewentualnych uszkodzeń oraz kompletność zgodnie z zamówieniem pod rygorem utraty prawa kwestionowania jakości i kompletności dostawy.

3. Gwarant udziela gwarancji na okres 24 miesięcy od daty sprzedaży. Podstawę reklamacji stanowią łącznie:
3.1. Dowód zakupu z datą sprzedaży reklamowanego produktu.
3.2. Wykonanie montażu zgodnie z instrukcją montażu zamieszczoną na stronie www.zaluzje-drewniane.com.pl lub dostarczanej w formie papierowej wraz z produktem.

4. W przypadku prawidłowego złożenia przez Kupującego reklamacji Gwarant zobowiązuje się do:
4.1. Rozpatrzenia zasadności reklamacji w ustawowym terminie.
4.2. Usunięcia wad - jeżeli zgłoszenie reklamacji jest zasadne.
4.3. Wymiany towaru na wolny od wad w przypadku braku możliwości ich usunięcia.
4.4. W przypadku wymiany wadliwego produktu czy wadliwych elementów na nowe Kupujący jest zobowiązany do wydania reklamowanej rzeczy Gwarantowi.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji, będą usuwane przez Gwaranta w możliwie najkrótszym terminie, przy czym bezpłatną naprawę lub wymianę reklamowanego produktu poprzedza ekspertyza dokonanego uszkodzenia, na podstawie której Gwarant podejmuje decyzję o zasadności reklamacji.

6. Odpowiedzialnością Gwaranta nie są objęte koszty demontażu wadliwego produktu oraz koszty transportu produktu do producenta, jak również koszty ponownego transportu i montażu produktu, które obciążają w całości Kupującego.

7. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Gwarant zobowiązuje się zwrócić środki pieniężne Kupującemu za usługę transportową, w wysokości kwot ustalonych wstępnie (przed wysyłką towaru ) w formie pisemnej.

8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności w przypadku:
8.1. Zastosowania przez Kupującego lub osoby trzecie przeróbek niedozwolonych przez producenta .
8.2. Uszkodzeń opakowania lub samego produktu nie zgłoszonych w dniu odbioru produktu.
8.3. Uszkodzeń mechanicznych oraz uszkodzeń będących wynikiem niewłaściwego lub niedbałego montażu, użytkowania lub przechowywania, nadmiernego przeciążenia, eksploatacji w niewłaściwych warunkach bądź niewłaściwej instalacji elektrycznej.
8.4. Zdarzeń losowych zaistniałych po wydaniu produktu, w szczególności na skutek wpływów atmosferycznych, zakłóceń elektromagnetycznych, wyładowań elektrycznych i przepięć w sieci zasilającej.
8.5. Niezastosowania się do zaleceń określonych w instrukcji montażu producenta ,wadliwe użytkowanie niezgodne z instrukcją.
8.6. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia oryginalnych elementów, części i akcesoriów spowodowanych ich normalną eksploatacją.

9. W przypadku odrzucenia zasadności reklamacji w wyniku przeprowadzonych przez Gwaranta oględzin, koszty oględzin oraz zwrotu towaru ponosi Kupujący.
9.1. Od decyzji o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji Kupującemu przysługuje odwołanie do Gwaranta w formie pisemnej.
9.2. Termin wniesienia odwołania, o którym mowa w punkcie 9.1, wynosi 7 dni od dnia poinformowania Kupującego przez Gwaranta o wyniku oględzin.

10. Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji w przypadku dokonania naprawy, przeróbki lub wymiany uszkodzonych produktów, ich części we własnym zakresie, przez osoby oraz firmy inne niż Gwarant lub autoryzowane przez Gwaranta.

11. Czynności pakowania i wysyłki reklamowanego produktu Kupujący musi dokonać należycie tak by zapakowany towar spełniał wymogi firm kurierskich.
12.Wyroby wykonane z drzewa egzotycznego BASS malowane farbami dyspersyjnymi posiadają naturalne usłojenie stanowiące o jego charakterze. Jest to cecha naturalna i nie może stanowić podstawy do reklamacji.(w celu ustalenia zamawianej kolorystyki Gwarant zapewnia darmową wysyłkę wzorników na życzenie Klienta )

13.W przypadku braku deklaracji ze strony Klienta do dostarczenia darmowych wzorników w formie fizycznej Klient ponosi odpowiedzialność za ustalenie kolorystyki wyrobu na podstawie wzorników wyświetlanych na stronie www. Gwaranta (kolorystyka może być zależna od indywidualnych ustawień monitora )

14.Wszystkie wyroby Produkowane przez Gwaranta są realizowane według wymiarów i materiałów dobieranych indywidualnie w związku z powyższym informuje się klientów zawierających umowy poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość o braku prawa do odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt.3 Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

15.Gwarant informuje również że w przypadku użytkowania pomieszczeń przez małe dzieci Klient powinien należycie zabezpieczyć elementy wyrobów w postaci sznurków bądź łańcuszków przed dostępem dzieci.(istnieją udokumentowane przypadki zadzierzgnięcia się dziecka na zwisających sznurkach)

16.Uruchomienie zamówienia dokonanego przez stronę www. następuje w momencie zaksięgowania ustalonej kwoty na rachunku Gwaranta lub w momencie deklaracji ze strony Klienta do dokonania płatności w formie pobrania.

17. Gwarancja nie zostaje udzielona Kupującym, którzy nie zapłacili za otrzymany towar.

18. Kupujący może podnosić wobec Sprzedawcy roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
-wady zostały niezwłocznie zgłoszone sprzedającemu w formie pisemnej
-produkt był zainstalowany i użytkowany zgodnie z instrukcją producenta
-w produkcie nie zostały dokonane żadne zmiany lub naprawy przez osoby nieautoryzowane Powyższe postanowienia określają całokształt odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu wad przedmiotu umowy. Dalsze roszczenia Kupującego, w szczególności roszczenia z tytułu ustawowej rękojmi oraz roszczenia z tytułu szkód pośrednich, w tym także utraconych korzyści Kupującego, są wyłączone.

19. Pozostałe uprawnienia Kupującego wynikają z obligatoryjnie obowiązujących przepisów, w szczególności Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.poz.827)

20.Dokonanie zamówienia poprzez stronę www. Gwaranta zakończone funkcją "ZAMAWIAM i PŁACĘ" poprzedzone zaznaczeniem przez Klienta znajomości w/w warunków oznacza ich akceptacje przed zawarciem umowy.zaluzje-drewniane.com.pl